Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pronájem měření rychlosti

Zklidňování dopravy v obcích je významný fenomén dnešní doby. V zásadě lze realizovat celou škálu stavebně-technických opatření s různým stupněm pozitivního ovlivnění projíždějících řidičů. Může se jednat o opatření na bázi organizace dopravy a dopravního značení (omezení rychlosti, omezení tonáže, omezení skupin účastníků silničního provozu), opatření stavebně-technická (vjezdové brány, úprava šířek jízdních pruhů, střední dělící ostrůvky, okružní křižovatky, světelná signalizace) a jiná. Alternativou nebo doplněním těchto opatření může být instalace dopravních telematických zařízení a systémů, které informují, usměrňují, regulují dopravu na průjezdu obcí, mohou detekovat a dokumentovat přestupky účastníků silničního provozu a stejně tak i průběžně sbírat, analyzovat a vyhodnocovat získávaná dopravní data a poskytovat potřebné výstupy. Výstupy lze využít například pro potřeby dopravního i územního plánování.

Komplexním řešením pro obce je například také ucelený systém dopravních telematických zařízení na ochranu obce, který v sobě integruje řadu funkcí:

  • omezení či eliminace nežádoucích skupin vozidel detekce vozidel nad 12 tun (příp. 6 tun)
  • certifikované měření okamžité rychlosti vozidel na vjezdu do obce (pro kategorické snížení rychlosti všech vozidel vjíždějících do obce)
  • certifikované měření úsekové rychlosti vozidel při průjezdu celou obcí nebo její částí (pro dodržení rychlostního omezení všemi účastníky silničního provozu po celou dobu jízdy sledovaným úsekem)
  • dynamické zpomalovací světelné signalizační zařízení spínané certifikovaným měřičem rychlosti (pro zvýšení účinnosti a eliminaci případného zpochybnění instalace)
  • detekce jízdy na červenou na signalizovaných přechodech, křižovatkách příp. dynamicky spínaných SSZ (pro zvýšení bezpečnosti provozu a vynucení dodržování pravidel silničního provozu)
  • informativní měřič rychlosti vozidla, který podává informace o překročení hmotnosti vozidla případně včetně zobrazení RZ/SPZ vozidla (pro zvýšení prevence)
  • kamerový dohled primárně pro dohled nad vybranými úseky komunikací, volitelně pro detekci vzniku kolon, dopravních excesů nebo překážek v silničním provozu

Jednotlivé výše uvedené systémy a zařízení lze samozřejmě dodávat i jednotlivě/samostatně, případně jako součást komplexnějšího řešení i ve vazbě na nadřízené úrovně řízení.

Zařízení pro měření úsekové/okamžité rychlosti (případně další) lze obcím také za výhodných podmínek pronajmout. Konkrétní měřicí zařízení poskytnuté do pronájmu po technické stránce provozuje a servisuje dodavatel zařízení. Vlastní měření a základní výstupy z něj jsou prováděny automatizovaně bez možnosti ovlivnění lidským faktorem. Zjištěné přestupky obvykle řeší a zpracovává obecní policie. Ta následně předává přestupky k dalšímu řízení příslušnému odboru obecního úřadu obce (příp. obce s rozšířenou působností), který je odpovídajícím způsobem řeší (správní delikt, příkazní řízení, správní řízení…). Přístup k osobním údajům jednotlivých řidičů mají jen pověření pracovníci tohoto úřadu. Obec je tak správcem dat ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a garantem zákonnosti s jejich nakládáním.

Ke stažení

Reference