CAMEA

Inovace v ZZVZ

Blog

Zadavatelé mohou v souladu s novelou ZZVZ požadovat inovace

expertise-1

Dnem 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která zavádí zadavateli veřejných zakázek povinnost dodržovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, a to za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné.

Inovací je ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek myšlena implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Holding CAMEA je výrobcem zařízení na měření rychlosti, které svými parametry zavádí na relevantní trh řadu inovativních funkcí výrobku.

Mezi nejvýznamnější inovace v systému měření úsekové rychlosti patří měření rychlosti, zachycení a uložení zadního snímku jednostopých vozidel a s tím spojenou dokumentaci přestupku jízdy nepovolenou rychlostí u motocyklů.

Nejedná se o žádnou převratnou technologickou novinku. Možnost dokumentace vozidel zezadu (a tedy i měření motocyklů) má holding CAMEA v certifikátech systémů úsekového měření již od roku 2004, avšak v praxi nebyla Policií ČR vyžadována. V roce 2020 jsme ji na základě nových požadavků Policie ČR při schvalování systémů pro měření rychlosti připojili jako běžnou funkci našeho zařízení UnicamVELOCITY 4 a již rok ji standardně spolu se zařízením dodáváme.

Měření rychlosti motocyklů je na trhu již od počátku devadesátých let minulého století, kdy tato funkce byla nabízena v radarových rychloměrech. Tato funkce výrazně zvyšuje užitnou hodnotu zařízení a hlavně respektovanost zařízení ze strany řidičů motocyklů a pomáhá tak zlepšit bezpečnost sledovaného místa či úseku v letních měsících.

Uvedenou funkci výrobku považujeme pro zadavatele za přínosnou a inovativní. V rámci požadavku zákonodárce na odpovědné zadávání, mezi něž patří i dodržení zásady inovací, mohou zadavatelé využít výše uvedených inovativních vlastností zařízení na měření rychlosti při vytváření zadávacích podmínek na konkrétní veřejnou zakázku. Zástupci holdingu CAMEA jsou schopni zadavatelům v rámci transparentních předběžných tržních konzultací poskytnout odborné rady ve vztahu k požadovanému předmětu veřejné zakázky a zadavateli tak poskytnout vhled do specifik daného relevantního trhu, aby si následně byl zadavatel schopen namodelovat předmět plnění odpovídající přesně jeho potřebám.