CAMEA

Skupina CAMEA

Skupina CAMEA je podnikatelským seskupením – koncernem (holdingem) – tvořeným společnostmi:

  1. CAMEA Group, a.s., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06221319, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7787
  2. CAMEA Technology, a.s., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06230831, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7796
  3. CAMEA, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 60746220, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18823
  4. CAMEA INVEST, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03021378, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83311
  5. ENHOUSE, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03010686, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83310
  6. KAMEA SERVIS OOO, INN: 7703823674, KPP: 770301001 se sídlem 123290 Moskva, Šelepichinskoe šosse, dům 23, vchod 1, kanc. 6, Rusko.

Skupina CAMEA patří mezi nejvýznamnější české subjekty na trhu v oblasti zpracování signálů. Její kořeny sahají do roku 1995, kdy byla založena společnost CAMEA, spol. s r.o. Jádrem činnosti skupiny CAMEA je vývoj a výroba vlastních produktů v oblasti automatického zpracování signálů. V roce 2014 CAMEA založila dceřinou společnost ENHOUSE spol. s r.o., která vyvíjí smart-city technologie. V roce 2017 byla vytvořena holdingová struktura skupiny pro efektivnější řízení nově vznikajících společností a řízení zahraničního obchodu. Většina pracovníků skupiny tvoří vývojově zaměření techničtí specialisté.

Holding řídí akciová společnost CAMEA Group, a.s. Obchodní a klíčové rozvojové aktivity zaštiťuje společnost CAMEA Technology a.s. Společnost CAMEA spol. s r.o. se věnuje vývoji, výrobě a realizaci zakázek.

S činností skupiny CAMEA souvisí existence a činnost příbuzné společnosti CAMEA REALITY, s.r.o. Další příbuznou společností je společnost COGNITECHNA s.r.o., jako společnost sdružující univerzitní odborníky pro vývoj technologií umělé inteligence.

Struktura skupiny CAMEA a příbuzných společností

Compliance program skupiny CAMEA

Společnosti skupiny CAMEA důsledně dbají na to, aby v rámci jejich činnosti nedocházelo k jakékoliv trestné činnosti nebo jinému protiprávnímu a neetickému jednání. Z toho důvodu zavedly a dodržují systém zásad, který slouží k zabezpečení dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů, a který ve svém souhrnu vytváří Compliance program skupiny CAMEA. Pravidla Compliance programu jsou vyjádřena především v Etickém kodexu skupiny CAMEA. Znalost a dodržování těchto pravidel společnosti skupiny CAMEA vyžadují také od všech osob, které s nimi jakýmkoliv způsobem jednají, což jim tímto dávají výslovně najevo. Výhradně pro účely Compliance programu se za součást skupiny CAMEA považuje i společnost CAMEA REALITY, s.r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno. IČ: 26283093, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41786, která ale není součástí koncernu.

Compliance manager, etická linka

Kdokoliv, kdo má podezření, že v souvislosti s činností společností skupiny CAMEA došlo nebo dochází k porušení resp. porušování pravidel zakotvených v Etickém kodexu skupiny CAMEA, má možnost toto své podezření oznámit Compliance manažerovi skupiny CAMEA (např. zaměstnanci ale i osoby stojící zcela mimo skupinu CAMEA). Oznámení je možno učinit telefonicky na etickou telefonní linku, mailem na etickou e-mailovou adresu nebo písemně na adresu compliance managera skupiny CAMEA: Etická telefonní linka má číslo +420 533 038 496. Etická mailová adresa je etic@camea.cz. Písemná oznámení compliance managerovi lze zasílat poštou na adresu: Compliance manager CAMEA Group, a.s. Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno Zásilku s tímto označením může otevřít pouze compliance manager nebo dozorčí rada dotčené společnosti skupiny CAMEA. Oznámení může být učiněno zcela anonymně. Veškeré osobní údaje případně uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících právních kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů skupiny CAMEA. Každé oznámení bude důkladně prošetřeno na základě stanovených vnitřních postupů compliance managerem nebo dozorčí radou dotčené společnosti skupiny CAMEA za součinnosti právníků skupiny CAMEA. V rámci šetření bude zejména prověřeno, zda k protiprávnímu nebo jinému jednání v rozporu s Etickým kodexem skupiny CAMEA skutečně došlo, bude posouzena jeho závažnost, jakož i rozsah a míra účasti osob, které se na takovém jednání podílely. Při šetření bude compliance manager postupovat diskrétně. Pokud o to oznamovatel požádá, provede compliance manažer šetření tak, aby nebyla prozrazena totožnost oznamovatele. Pokud oznamovatel v oznámení uvede na sebe kontakt, vyrozumí jej compliance manager o výsledku šetření.

Dokumenty Compliance programu